Ogłoszenie Planu Połączenia Cenrex sp. z o.o. (spółka przejmowana) i Cenzin sp. z o.o. (spółka przejmująca)

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

CENZIN SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

I CENREX SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki CENREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmowana) przy ul. Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000032872, NIP: 526-02-51-546, (zwaną dalej: „CENREX”) reprezentowany przez p.o. Prezesa Zarządu Mirosława Janickiego,o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w całości wpłaconym,

działając na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”) niniejszym ogłasza i udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia CENREX (Spółka Przejmowana) z CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 81/83, 00-957 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026372, NIP: 526-02-51-196 jako spółką przejmującą (zwana dalej: „CENZIN”), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Waldemara Humięckiego,o kapitale zakładowym w wysokości 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w całości wpłaconym,które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

W związku z tym, że CENZIN posiada 100% udziałów CENREX, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez procedury wymiany udziałów, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka przekazuje bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH. Plan Połączenia będzie zamieszczony na stronie internetowej CENREX nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników CENREX podejmującego uchwałę o połączeniu.

Zarząd CENREX jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został w dniu 21 grudnia 2018 r. uzgodniony, przyjęty uchwałami CENREX nr 3/12/2018 i CENZIN nr 126/2018 oraz podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd CENZIN (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd CENREX (Spółka Przejmowana).

Plan Połączenia z załącznikami został także zgłoszony do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przezSąd Rejonowy dla m.st. WarszawyXIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


 

Warszawa, dn. 21.12.2018 r.

01 - Ogłoszenie Planu Połączenia Cenrex sp. z o.o. i Cenzin sp. z o.o.

02 - PLAN POŁACZENIA

03 - 2015 - Spr. finansowe Cenrex

04 - 2015 - Spr. Zarządu z działalności Cenrex

05 - 2015 - Raport BR Cenrex

06 - 2015 - Opinia BR Cenrex

07 - 2016 - Spr. finansowe Cenrex

08 - 2016 - Spr. Zarządu z działalności Cenrex

09 - 2016 - Raport BR Cenrex

10 - 2016 - Opinia BR Cenrex

11 - 2016_OPINIA RAPORT CENZIN sp. z o.o.

12 - 2017 - Spr. finansowe Cenrex

13 - 2017 - Spr. Zarządu z działalności Cenrex

14 - 2017 - Spr. BR z badania spr. fin. Cenrex

15 - 2017 - Opinia BR Cenrex

16 - 2015 - Spr. finansowe Cenzin

17 - 2015 - Sprawozdanie z Dzialalnosci Spółki Cenzin

18 - 2015 - Opinia Biegłego Rewidenta Cenzin

19 - 2015 - Rabort z Badania Sprawozdania Cenzin

20 - 2016 - Sprawozdanie Finansowe Cenzin

21 - 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działaności CENZIN

22 - 2016-Opinia-i-Raport-BR-CENZIN

23 - 2016 - JSF Cenzin

24 - 2017 - JSF Cenzin

25 - 2017 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Cenzin

26 - 2017 - Sprawozdanie Zarządu z działalności CENZIN

27 - UCHWAŁA ZARZĄDU CENREX ws. PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA

28 - UCHWAŁA ZARZĄDU CENZIN ws. PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA

 

Nowe wersje SFP9 na IWA 2017

Heckler & Koch w trakcie IWA 2017 pokazał nowe wersje swojego najlepiej obecnie sprzedającego się pistoletu, bezkurkowego SFP9. Nowe wersje są odpowiedzią na uwagi i potrzeby klientów. Modele te będą pojawiać się sukcesywnie w trakcie 2017 roku.

Czytaj więcej...

Amunicja 9mm FMC Fiocchi dla Straży Granicznej

Cenrex Sp. z o.o. został wybrany w przetargu Komendy Głównej Straży Granicznej na 1,5 miliona amunicji 9mm Parabellum FMC (Full Metal Case). Wartość kontraktu wyniosła 1,9 mln złotych brutto z opcją dokupienia kolejnego miliona naboi.

Czytaj więcej...

Special Ops o HK MP7

 

W 2016 minęło 15 lat od wprowadzenia przez nią do uzbrojenia, jako pierwszego regularnego
użytkownika, nowego mikrokalibrowego pistoletu maszynowego HK MP7. Opracowany jako przyszłościowa broń do obrony osobistej dla wszystkich tych żołnierzy, których zasadnicza rola nie polega na prowadzeniu walki za pomocą broni strzeleckiej, gdyż pełnią inne funkcje, największą popularność zdobył w wojskowych i policyjnych jednostkach specjalnych.

Czytaj więcej...

Rozpoczęto proces instalacji dziewięciu radiolokacyjnych systemów lądowania

 

gcaRozpoczęto proces instalacji dziewięciu radiolokacyjnych systemów lądowania Ground Control Approach GCA-2000 na polskich lotniskach wojskowych.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Początek strony